Аднародныя члены сказа

Меню

Поиск:

Аднародныя члены сказа на сайте russotour.ru

В королевстве " Пиши-запоминай" жили-были однородные члены предложения.Все в этом королевстве хотели быть главными.

Паводле І. Навуменкі • Спішыце і падкрэсліце аднародныя члены сказа. • Па якіх прыметах вы распазнаеце аднародныя чле- ны сказа?

План-канспект урока Беларускай мовы ў 4 класе. Тэма ўрока: Аднародныя члены сказа. Мэты: 1. Фарміраваць агульнае ўяўленне аб тым...

Аднародныя члены сказа. Варыянт І. 1. Н…ўвага да мінулага свайго народа да яго гісторыі і культуры і мовы бя…следна не праходзіць.

Аднародныя члены сказа». У 2 апошніх сказах падкрэсліць аднародныя члены. Слуцк заўсёды славіўся сваімі п…лямі і садамі.

Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами широко употребляются в устной и письменной речи.

Просты прыклад: Учора я быў у садзе і збіраў там прыгожыя яблыкі, грушы, слівы. (Аднародныя члены сказа: яблыкі, грушы, слівы; Адносяцца да слова прыгожыя)...

Знайдзіце і выдзеліце ў наступных выказваннях пра маці аднародныя члены сказа.

Однородные члены могут быть соединены сочинительными союзами и произносятся с "интонацией перечисления".

Паўтарыць і сістэматызаваць веды пра аднародныя члены сказа; Пазнаёміцца з правіламі пастаноўкі знакаў прыпынку пры аднародных членах сказа

3. Коскай аддзяляюцца аднародныя члены сказа, якія звязваюцца паміж сабой злучнікамі а, але, ды (у значэнні «але»), аднак, хоць, толькі і інш.

Однородные члены предложения могут выражаться различными членами предложения: 1) Однородными подлежащими. 2) Однородными сказуемыми.

Ускладнены сказ Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам Найбольш ужывальныя словазлучэнні бачыў на свае вочы, чуў...

Звычайна аднародныя члены сказа належаць да адной і той жа часціны мовы: Мне здаецца, з першым промнем сонечным я цябе [Беларусь] пазнаў і палюбіў…

б) Аднародныя члены сказа заўсёды аддзяляюцца коскамі. в) Калі два аднародныя члены сказа злучаны словам і, то коска не ставіцца.
Кино : Кантрольная работа па тэме "Аднародныя члены сказа"

russotour.ru © 2007-2017.